Acte necesare Serviciul Evidența Persoanelor

Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

          Documente necesare:

Conform dispozițiilor art. 321 al (1) din noul Cod Civil, referitor la  locuința familiei, care reprezintă ”locuința comună a soților, sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii”găzduitorul are obligația de a informa funcționarul de evidență a persoanelor cu privire la faptul că imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuință a familiei.

În cazul în care găzduitorul declară verbal că locuința a fost notată ca locuința familiei în cartea funciară, funcționarul de evidența persoanei va prelua consimțământul de primire în spațiu al ambilor soți, care vor prezenta și documentul justificativ (extras de carte funciară).

  • Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal - se completează cu MAJUSCULE (LITERE DE TIPAR) şi se tipăreşte obligatoriu față-verso.
  • certificatul de naștere al minorului original;
  • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu;
  • certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi, original;.
  • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate, vezi TAXELE ;

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identi­tate.

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celalalt părinte, se solicita declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

În situația în care părinții sunt divorțați iar în sentința de divorț se menționează adresa de domiciliu a minorului, iar la solicitarea primului act de identitate acesta figurează în RNEP cu un alt domiciliu decât cel prevăzut în sentință, este necesar acordul celuilalt părinte ori, după caz, hotărârea emisă de instanța de tutelă prin care se clarifică neînțelegerile dintre părți.

Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația va fi prezentată tradusă și legalizată.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

În situaţia în care părinţii divorţaţi exercită autoritatea părintească comună cu privire la minor, iar locuinţa acestuia este stabilită la unul dintre părinţi cu menţionarea adresei de domiciliu, dacă părintele în cauză solicită schimbarea domiciliului, minorul îşi schimbă domiciliul odată cu acesta, în condiţiile art. 497 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

 
 
 
© 2023 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă