Acte cu care se poate face dovada adresei de domiciliul/reşedinţă

Tipărire

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente, prevăzute de legislația română în vigoare:

 1.Contractul de vânzare-cumpărare prin care sunt transmise toate dezmembrămintele dreptului de proprietate, situaţie în care cumpărătorii dobândesc, în drept şi în fapt, proprietatea întregului imobilul la data autentificării contractului la un notar public;

Notă: Eliberarea actului de identitate pentru persoana care este coproprietar al unui imobil se poate face în baza actului de proprietate asupra imobilului, fără a fi necesară declaraţia celorlalţi coproprietari.

 În cazul unui imobil deţinut în coproprietate nu este necesar ca declaraţia de primire în spaţiu a unei terţe persoane, să fie dată de toţi coproprietarii, ci numai de unul dintre aceştia.

 Dacă imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuinţă a familiei este necesar ca ambii soţi să-şi exprime consimţământul de primire în spaţiu a unei terţe persoane. 

 În situaţia în care imobilul nu a fost notat în cartea funciară ca locuinţă a familiei declaraţia de primire în spaţiu a unei terțe persoane poate fi dată de către unul dintre soţi.

 2. Contractul de vânzare-cumpărare, încheiat în formă autentică la un notar public,în situaţia în care se transmite un dezmembrământ al dreptului de proprietate, poate să cuprindă o clauză de uzufruct sau de abitaţie viageră.

Notă:

 

Alte precizări!

În situaţia în care în conţinutul contractului de vânzare-cumpărare este stipulat în mod expres faptul că predarea-primirea imobilului se face pe bază de proces-verbal care face parte integrantă din contract, pentru a face dovada adresei de domiciliu, solicitantul actului de identitate trebuie să prezinte atât contractul cât şi procesul-verbal.

În cazul în care contractul de vânzare-cumpărare este pierdut se solicită :
- o copie conformă cu originalul actului din arhiva instituţiei/notarului public unde a fost încheiat/autentificat sau, după caz, un duplicat al acestuia.

3.Contractul de vânzare-cumpărare, cu credit ipotecar , încheiat în formă autentică la un notar public;

4.Contractul de schimb imobiliar cu privire la un imobil cu destinaţie de locuinţă, încheiat în formă autentică la un notar public;

5.Contractul de donaţie, încheiat în formă autentică la un notar public;

6.Contractul de închiriere, trebuie să fie încheiat:

7.Contractul de comodat (folosinţă gratuită) - trebuie încheiat în formă autentică la un notar public sau părţile acestuia, conţinutul, semnătura şi data certă, să fie atestate de către un avocat, potrivit legii.

8.Titlul de proprietate eliberat până la data de 07.08.1991;

9.Autorizaţia de construire şi procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

10.Hotărârea judecătorească de constatare a dreptului de proprietate (uzucapiunea şi accesiunea imobiliară).

11. Actul/hotărârea judecătorească privind partajul bunurilor;

 Notă:

12.Certificatul de moştenitor/legatar testamentar;

13.Actul de adjudecare a unui imobil la licitaţie;

14.Contractul de leasing imobiliar ;

Notă:

În condiţiile în care actul de identitate este solicitat de către o terţă persoană se prezintă consimţământul societăţii de leasing care deţine dreptul de proprietate asupra imobilului până la finalizarea leasingului.

15.Contractul de întreţinere, încheiat în formă autentică la un notar public ;

16.Actul de alipire sau dezlipire a unui imobil cu destinaţie de locuit, încheiat la notarul public;

17.Contractul de dare în plată a unui imobil cu destinaţie de locuinţă;

18.Extrasul de carte funciară;

 Notă:

pentru a face dovada adresei de domiciliu în vederea eliberării unui act de identitate, extrasul trebuie să fie emis cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii cererii.