Regulament privind organizarea activităţii de programare online pentru depunerea actelor în vederea obţinerii Actului de identitate şi a Vizei de reşedinţă

 

Cap. I Dispoziţii generale Aspecte generale

Art.1. Înainte de completarea programării, solicitantul se asigură că deţine toate documentele necesare pentru depunerea cererii, menţionate în lista de documente publicată pe pagina de internet https://dpepsc.ps2.ro/.

Programarea datei şi orei la care se va depune cererea în vederea eliberării unui act de identitate se face direct pe site-ul oficial https://dpepsc.ps2.ro/, de către persoana interesată.

Prin continuarea procedurii de programare online, solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Art. 2. O persoană (solicitant) are dreptul la o singură programare activă, o altă programare fiind disponibilă după expirarea celei anterioare.

Art. 3. Timpul acordat pentru depunerea cererii este alocat individual pentru fiecare persoană, şi nu unei familii.

Art. 4. Programarea datei şi orei la care se va depune cererea în vederea eliberării unui act de identitate se face direct pe site-ul oficial al Direcţiei Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 (https://dpepsc.ps2.ro/), de către persoana interesată.

Art. 5. Programarea este gratuită şi netransmisibilă iar programările neconforme nu vor fi luate in considerare.


Cap. II Programarea on-line, primirea şi soluţionarea cererilor

2.1. Programarea on-line în vederea depunerii cererii

Art.6. Generarea calendarului pentru depunerea cererilor pentru obţinerea actului de identitate se face trimestrial. Programarea se face numai prin intermediul aplicaţiei de programare on-line, pe pagina de internet a Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, https://dpepsc.ps2.ro/, începând cu data de 1 a ultimei luni pentru trimestrul următor. Nu se pot face programări prin email, fax sau telefonic.

Art.7. Înainte de completarea programării, solicitantul se asigură că îndeplineşte condiţiile prevăzute de OUG nr. 97/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 1375/2006 şi că deţine toate actele necesare prevăzute de legislaţia în materie.

Art.8. Solicitantul completează toate câmpurile obligatorii prevăzute în aplicaţia de programare. Datele personale ale acestuia (numele de familie şi prenumele) se completează întocmai cum rezultă din actul de identitate/stare civilă, fără prescurtări, sau iniţiale. Solicitantul completează în aplicaţia de programare un nr. de telefon mobil din România, la care va primi un răspuns cuprinzând data şi ora la care este programat să depună cererea. În cazul eliberării primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani formularul se completează cu numele de familie şi prenumele minorului. În cazul cererii depuse prin împuternicit cu procură specială autentificată la misiunea diplomatică ori oficiul consular al României din străinătate formularul se completează cu numele de familie şi prenumele persoanei pentru care se solicită eliberarea actului de identitate. În cazul schimbării numelui de familie şi / sau a prenumelui se completează cu noul nume de familie și/sau prenumele.

Art.9. Prin continuarea procedurii de programare on-line solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Art. 10. Programarea on-line va fi ştearsă automat a doua zi de la data depunerii cererii de către solicitant.

Art. 11. Pentru a finaliza programarea online este necesară exprimarea în mod expres a consimţământului cu privire la termenii şi condiţiile de programare on-line conform prezentului regulament şi acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Exprimarea consimţământului se realizează prin selectarea butonul Acceptă, după completarea casetelor Telefon şi Numele, dar şi acceptarea Codului captcha (Nu sunt robot).

Art. 12. După finalizarea programării, aplicaţia va transmite un mesaj pe nr. de telefon mobil indicat în formularul de înregistrare cu data şi ora programării şi un nr. unic de identificare a programării. Accesul în vederea depunerii cererii de eliberare a actului de identitate se face direct la birou, la data şi ora programată, fără alte formalităţi, cu toate documentele necesare în original şi copie.

Art. 13. Nu se fac programări pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunţate ulterior prin acte normative ca zile în care nu se desfăşoară activitate de lucru cu publicul.

Art. 14. Nerespectarea oricărei dispoziţii referitoare la condiţiile de programare în vederea depunerii cererii duce la anularea rezervării.

Art. 15. În cazul în care programarea on-line se efectuează pentru o zi lucrătoare care ulterior este stabilită ca fiind nelucrătoare prin act normativ, cererea pentru eliberarea actului de identitate se va depune, în altă zi lucrătoare comunicată solicitantului prin sms.

Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 îşi rezervă dreptul de a anula programările neconforme care nu respectă prevederile enunţate mai sus.


2.2. Depunerea cererii si soluţionarea

Art. 16. Depunerea cererii se face numai la data şi ora stabilită, conform programării. Neprezentarea la data şi ora programată, neconformitatea datelor înscrise în rubricile din formularul de programare cu datele care rezultă din actele prezentate şi/sau lipsa tuturor actelor necesare duc la anularea rezervării.

Art.17. Cererea pentru obţinerea actului de identitate se depune la sediul Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 - Serviciul  Evidenţă Persoane situat în municipiul București, Sector 2, Mall Veranda, strada Ziduri Moși nr. 23, etaj 2, de către persoana care figurează ca solicitant în programarea on-line.

Accesul în vederea depunerii cererii de eliberare a actului de identitate se face direct la ghișeu, la data şi ora programată, fără alte formalităţi.

De pe acelaşi IP se pot face 6 programări. Nr. de telefon mobil trebuie să fie valabil şi obligatoriu dintr-o reţea de telefonie mobilă din România.

Art.18. Funcţionarul care primeşte cererea înmânează solicitantului o dovadă care cuprinde numărul de înregistrare şi data înregistrării.

Art.19. Funcţionarii publici desemnaţi, soluţionează cererile privind eliberarea actului de identitate în conformitate cu prevederile legale în materie şi cu prevederile prezentului regulament.


Dispoziţii finale

Art.20. Prezentul regulament se aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane și Stare Civilă Sector 2, modulul ’’Programare on-line evidenţa persoanelor”, produce efecte pe termen nelimitat şi poate fi modificat în concordanță cu modificările aduse ulterior legislației în domeniu.

© 2021 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă