Regulament pentru programarea on-line pentru înregistrarea nașterii nou-născuților din sectorul 2 al Municipiului București/eliberarea duplicatelor de nașteri

Întocmirea actului de naştere se face de personalul cu atribuţii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor și stare civilă sau din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul. 

Documentele privind înregistrarea nașterii sunt afișate pe pagina de internet a DPEPSC Sector 2, https://dpepsc.ps2.ro/, secțiunea Programări on-line: Înregistrarea naşterii nou-născuţilor

Declararea nașterii se face în termen de:

30 zile de la data nașterii, pentru copilul născut viu și aflat în viață;
3 zile de la data nașterii, pentru copilul născut mort;
24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile.
După împlinirea termenului de 30 de zile, întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea Primarului Sectorului 2, precum și cu avizul conform al Direcției Generale de Evidența a Persoanelor - Municipiului București. În acest caz înregistrarea nașterii se realizează în termen de până la 90 de zile de la data solicitării.

1. Programarea în vederea depunerii cererilor

Programarea pentru declararea nașterii sau a eliberării unui duplicat de naștere  se poate face on-line, pe pagina de internet a Primăriei Sector 2 sau la  ghișeul  de  relații cu  publicul  din  str. Chiristigiilor, nr. 11-13, sector 2.

Nu se pot face programări prin e-mail, fax sau telefonic.

Înainte de completarea programării, solicitantul se asigură că îndeplinește condițiile privind competența teritorială, nașterea să se fi produs pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Prin continuarea procedurii de programare online solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date.

Solicitantul completează toate câmpurile obligatorii prevăzute în aplicaţia de programare.

Datele personale ale acestuia (numele de familie şi prenumele) se completează întocmai cum rezultă din actul de identitate, fără prescurtări sau iniţiale.

Solicitantul completează în aplicaţia de programare o adresă de e-mail validă, la care va primi un răspuns cuprinzând data şi ora la care a fost programat.

Programarea este gratuită şi netransmisibilă iar înainte de completarea programării, solicitantul se asigură că deține toate actele necesare înregistrării nașterii nou-născutului  menționate în lista de documente publicată pe pagina de internet.

Programările neconforme nu vor fi luate in considerare.

Nu se fac programări pentru zilele de sâmbătă sau duminică sau zilele declarate nelucrătoare, stabilite sau anunţate ulterior prin acte normative în care nu se desfășoară activitate de lucru cu publicul.

Nerespectarea oricărei dispoziţii referitoare la condiţiile de programare în vederea depunerii cererii duce la anularea rezervării.

2. Depunerea documentației pentru înregistrare nașterii nou-născuților sau a cererilor pentru eliberarea duplicatului de naștere

Serviciul on-line de programare nu elimină cerința legală ca ambii soți să se prezinte în termenul legal, în fata ofițerului de stare civilă, pentru a depune actele necesare declarării nașterii sau a persoanei îndreptățite să solicite duplicatul de naștere.

Depunerea documentelor necesare declarării nașterii nou născutului se face la sediul Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 – Serviciul de Stare Civilă, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, București astfel:

- de către unul dintre soți în cazul în care aceștia sunt căsătoriți, documentele regăsindu-se pe site, la secțiune acte necesare,

- de către ambii părinți când aceștia nu sunt căsătoriți,

- de către mamă când nu există recunoaștere din partea celuilalt părinte,

iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligația declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere, asistentului social sau, după caz, persoanei cu atribuţii de asistenţă socială din unitatea sanitară în care a avut loc naşterea sau oricărei persoane care a luat cunoştinţă despre naşterea copilului.            

Neprezentarea în acest interval, neconformitatea datelor din actele prezentate (certificatele de stare civilă și actele de identitate), şi/sau lipsa tuturor actelor necesare duc la anularea rezervării.

Funcţionarul care primeşte documentele, verifică dosarul și înmânează solicitanților  o dovadă care cuprinde numărul de înregistrare şi data înregistrării.

Programul de lucru cu publicul aferent activităţii de primire a documentelor, ca urmare a programării datei și orei de depunere, prin aplicația online, pentru înregistrarea nașterii sau a eliberării unui duplicat de naștere  se desfăşoară astfel:

Luni, marti, miercuri, joi intre orele 8.30-14.30

Vineri intre orele 8.30-12.00

3. Soluționarea cererilor

Cererile se soluționează în  conformitate cu  prevederile legale în  materie,  instrucțiunile de lucru  și   procedurile interne. 

Termenul   de   soluționare   a   cererilor  stabilit   la nivelul   Serviciul de Stare Civilă este fixat  la  1  zi  lucrătoare,    excepție făcând   situațiile  în  care sunt necesare verificări suplimentare,  în acest caz termenul fiind de până la 30 zile sau la înregistrarea tardivă a nașterii,  în  acest caz  termenul   fiind de până la 90  de zile.  

4. Eliberarea certificatelor de naștere ale nou-născuților sau a duplicatelor de nașteri

 Eliberarea certificatelor de naștere ale nou-născuților sau duplicatelor de nașteri se  face  în programul stabilit, afișat pe situl DPEPSC Sector 2, www.dpepsc.ps2.ro, secțiunea Stare Civilă - Contact Serviciul Stare Civilă  

https://dpepsc.ps2.ro/index.php/starea-civila/contact       

Nu se fac programări online pentru  eliberarea certificatelor de naștere ale nou-născuților  sau duplicatelor de naștere.

5. Dispoziţii finale

Prezentul regulament se aduce la cunoştință publică pe pagina de internet a Primăriei Sector 2, Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, programarea on-line  pentru înregistrarea nașterii nou-născuților din sectorul 2 al Municipiului București/eliberarea duplicatelor de nașteri și   intra  in  vigoare   la  data  aducerii la cunoștința publică prin  modurile prevăzute mai sus.

Generarea calendarului pentru programare on-line se face săptămânal.

Informațiile privind actele necesare înregistrării nașterii, în funcție de specificul înregistrării, respectiv eliberării duplicatului de naștere se regăsesc pe site-ul www.dpepsc.ps2.ro, la secțiunea Stare Civila- Acte necesare.

Solicitările care nu respectă prezentul regulament, nu vor fi luate în considerare. 

Se poate face o singură programare într-o zi. 

Persoanele ce optează pentru programarea on-line, se vor prezenta cu 10 minute înaintea orei rezervate în vederea completării cererilor/declarațiilor pentru a fi respectata ora programării.  

Neprezentarea la data și ora programate, neconformitatea datelor din formularul de programare sau lipsa actelor necesare duce la anularea  programării. 

In cazul  anulării programării, solicitantul  va aplica  pentru  o nouă  programare.

Prezentul regulament produce efecte pe durata  menținerii sistemului  de programare on-line și poate  fi modificat în cazul  unor  schimbări  organizatorice.

© 2021 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă