Regulament pentru programare on-line eliberare duplicate certificate de deces

Certificatele de deces - duplicate sunt certificatele eliberate în cazul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate.

Dacă decesul este înregistrat la Primăria Sectorului 2, duplicatul certificatului de deces se eliberează pe loc conform programării sau la o dată ulterioară, dacă se impun verificări suplimentare.

Dacă decesul este înregistrat în altă localitate din țară, duplicatul certificatului de deces este solicitat de către Serviciul Stare Civilă prin poștă și va fi eliberat la momentul transmiterii acestuia de către primăria care a înregistrat actul (de regulă până la 30 zile).

Pentru eliberarea certificatului de deces nu se percepe nicio taxă.

Documentele privind eliberarea certificatelor de deces sunt afișate pe pagina de internet a DPEPSC Sector 2, https://dpepsc.ps2.ro/, secțiunea Programări on-line: Eliberare duplicate certificate de deces.

1. Programarea în vederea depunerii cererilor

Programarea pentru eliberarea unui duplicat de deces  se poate face on-line, pe pagina de internet a Primăriei Sector 2 sau la  ghișeul  de  relații cu  publicul  din  str. Chiristigiilor, nr. 11-13, sector 2.

Nu se pot face programări prin e-mail, fax sau telefonic.

Înainte de completarea programării, solicitantul se asigură că îndeplinește condițiile privind competența teritorială:

- decesul să se fi produs pe raza sectorului 2 al municipiului București sau

- solicitantul are domiciliul pe raza sectorului 2 al municipiului București, în cazul în care decesul s-a produs în altă localitate.

Prin continuarea procedurii de programare on-line solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date.

Solicitantul completează toate câmpurile obligatorii prevăzute în aplicaţia de programare.

Datele personale ale acestuia (numele de familie şi prenumele) se completează întocmai cum rezultă din actul de identitate, fără prescurtări sau iniţiale.

Solicitantul completează în aplicaţia de programare o adresă de e-mail validă, la care va primi un răspuns cuprinzând data şi ora la care a fost programat.

Programarea este gratuită şi netransmisibilă, iar înainte de completarea programării, solicitantul se asigură că deține toate actele necesare solicitării duplicatului de deces  menționate în lista de documente publicată pe pagina de internet.

Programările neconforme nu vor fi luate in considerare.

Nu se fac programări pentru zilele de sâmbătă sau duminică sau zilele declarate nelucrătoare, stabilite sau anunţate ulterior prin acte normative în care nu se desfășoară activitate de lucru cu publicul.

Nerespectarea oricărei dispoziţii referitoare la condiţiile de programare în vederea depunerii cererii duce la anularea rezervării.

2. Depunerea cererilor pentru eliberarea duplicatelor de deces

Serviciul on-line de programare nu elimină cerința legală ca persoanele îndreptățite să solicite duplicatul de deces și să se prezinte în termenul legal, în fața ofițerului de stare civilă.

Certificatele de deces - duplicate se eliberează la cerere, persoanei îndreptățite, personal sau prin împuternicit cu procură specială autentificată de un notar public, în care se va menționa în mod expres „pentru obținerea certificatului de deces‟, fiind acceptată de asemenea și împuternicirea avocațială pentru eliberarea certificatului de deces.

Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la primăria unității administrativ – teritoriale care are în păstrare registrul de stare civilă sau de la domiciliul sau reședința petiționarului. 

În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, persoanei îndreptățite i se eliberează, la cerere, un nou certificat. Cererea pentru eliberarea noului certificat trebuie să cuprindă, în mod amănunțit, împrejurările în care acesta a fost pierdut, furat sau distrus.

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei, altor persoane îndreptățite sau persoanei împuternicite cu procură specială sau împuternicire avocațială.        

Neprezentarea în acest interval, neconformitatea datelor din actele prezentate (certificatele de stare civilă și actele de identitate), şi/sau lipsa tuturor actelor necesare duc la anularea rezervării.

Funcţionarul care primeşte documentele, verifică cererea și documentele anexate și înmânează solicitanților  o dovadă care cuprinde numărul de înregistrare şi data înregistrării.

Programul de lucru cu publicul aferent activităţii de primire a documentelor, ca urmare a programării datei și orei de depunere, prin aplicația on-line, pentru eliberarea unui duplicat de deces  se desfăşoară astfel:

Luni, Marți, Miercuri și Joi: 08:30-14.30

Vineri: 08:30-12:00

3Eliberarea duplicatelor de deces

Eliberarea duplicatelor de deces se  face  în programul stabilit, afișat pe situl DPEPSC Sector 2, www.dpepsc.ps2.ro, secțiunea Stare Civilă - Contact Serviciul Stare Civilă  

https://dpepsc.ps2.ro/index.php/starea-civila/contact       

Nu se fac programări on-line pentru  înregistrarea deceselor.

4. Dispoziţii finale

Prezentul regulament se aduce la cunoştință publică pe pagina de internet a Primăriei Sector 2, Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, programarea on-line  eliberarea duplicatelor de deces și intră în vigoare la data aducerii la cunoștința publică prin  modurile prevăzute mai sus.

Generarea calendarului pentru programare on-line se face săptămânal.

Informațiile privind actele necesare eliberării duplicatului de deces se regăsesc pe site-ul www.dpepsc.ps2.ro, la secțiunea Stare Civilă- Acte necesare.

Solicitările care nu respectă prezentul regulament, nu vor fi luate în considerare. 

Se  poate  face  o singura programare într-o zi. 

Persoanele ce optează pentru programarea on-line, se vor prezenta cu 10 minute înaintea orei rezervate în vederea completării cererilor, pentru a fi respectată ora programării.  

Neprezentarea  la data  și ora programate, neconformitatea datelor din formularul de programare sau lipsa actelor necesare duce la anularea  programării. 

În cazul  anulării programării, solicitantul  va aplica  pentru  o nouă  programare.

Prezentul regulament produce efecte pe durata  menținerii sistemului  de programare on-line și poate  fi modificat în cazul  unor  schimbări  organizatorice.

© 2021 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă