Acte necesare Serviciul Stare Civilă

Înregistrarea actului de naștere

Competența aparține structurii de stare civilă din cadrul SPCLEP sau, după caz, a ofițerului civil stare din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale într-o rază care a produs evenimentul. 
Termenul de declarare și înregistrare a nașterii copilului este de: 
a) 30 de zile de la naștere, pentru copilul viu și viu; 
b) 3 zile de la naștere, pentru copilul născut mort; 
c) 24 de ore de la data decesului, pentru copilul nascut viu care a decedat în termenul de 30 de zile; 
d) 30 de zile pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate / unități sanitare. 
(2) Termenele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d) se socotesc de la data nașterii și cuprind atât ziua nașterii, respectiv găsirea, cât și ziua în care se face declarația.

Dacă declaraţia de naştere a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al D.G.E.P.M.B. Înregistrarea naşterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării.

Acte necesare (original), în funcție de situație:

Cerere tip  - se completează cu MAJUSCULE (LITERE DE TIPAR) 
  Cerere tip - declaraţie domiciliu copil
  Cerere tip - declaraţie încuviinţare nume copil
  Cerere tip - declaraţie nume copil (părinţi căsătoriţi cu nume de familie diferit)
  Cerere tip - declaraţie recunoaştere copil înregistrare naştere

1. Părinții sunt căsătoriți:
- certificatul medical constatator al nașterii, întocmit pe formular tip care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul / stampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului; (original);
- certificatul de căsătorie (original );
- actele de identitate ale părinților (original);
- actul de identitate al declarantului, după caz ​​(original);

Obs. Dacă părinții poartă nume de familie diferit, este necesară o declarație scrisă cu privire la numele pe care copilul îl va dobândi semnat de către ambii părinți în fața civilului civil sau a unui notar public.

2. Părinții nu sunt căsătoriți, iar copilul este recunoscut de tată:

- certificatul medical constatator al nașterii, întocmit pe formular tip care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul / stampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului;
- certificatul de naștere al mamei (original);
- actul de identitate al mamei (original);
- actul de identitate al tatălui (original); 
- certificatul de naștere a tatălui (original);
- în cazul în care copilul este recunoscut de către tată, ambii părinți se vor completa și semna numai în fața ofițerului civil de stare care înregistrează nașterea, declarația din care să rezulte și numele de familie pe care urmează să-l poarte copilul (ANEXA nr. 41).

Obs. Declarația cu privire la numele familiei copilului se face și se semnează numai în fața OFIȚERULUI DE STARE CIVILĂ. Declarația cu privire la recunoașterea copilului de către tată poate fi dată și în fața NOTARULUI PUBLIC.

3. Mama copilului nu este căsătorită, iar copilul nu este recunoscut de tată:

- certificatul medical constatator al nașterii, întocmit pe formular tip care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul / ștampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului;
- certificatul de naștere al mamei (original);
- actul de identitate al mamei (original)
ORU - actul de identitate al declarantului (original), după caz.

În acest caz, certificatul de naștere al copilului poate fi solicitat numai de către copilul mamei.

Situații particulare:

A. În situația în care unul dintre părinți sau ambii sunt cetățeni străini, sunt necesare documentele enumerate anterior, precum și următoarele: 
- paşaportul părintelui cetățean străin sau apatrid / părinților cetățenilor străini sau apatrizi, respectiv actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Confederației Elvețiene sau după caz, documentul de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, în original și în fotocopie; 
- În cazul cetățenilor străini ale căror acte de identitate nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin, se solicită traducerea legalizată a dosarului care conține datele de identificare ale persoanei;
- certificatul de căsătorie al părinților copilului, înregistrat în registrele de stare civilă române, dacă unul dintre părinți este cetățean român;

a) Documentele eliberate de instituțiile statelor semnatare ale Convenției de la Haga din 05.10.1961 se apostilează, mai putin documentele emise de state ale Uniunii Europene care sunt exceptate de la obligaţia de apostilare sau supralegalizare conform Regulamentului UE 2016/1991 al Parlamentului European;

b) Documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;

c) Documentele care nu se regăsesc în una din situaţiile prevăzute anterior, se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 72 alin. 6 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/02.03.2011, coroborate cu prevederile art. 1093 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Procedura supralegalizării documentului presupune existenţa a trei ştampile pe originalul documentului prezentat, după cum urmează: ştampila aplicată de autoritatea emitentă a actului, conform procedurii stabilite de statul de origine, ştampila misiunii diplomatice a României din statul de origine sau a misiunii diplomatice a statului de origine din România; ştampila Ministerului Afacerilor Externe din România – Direcţia Relaţii Consulare, cu sediul în Aleea Alexandru nr. 24, sector 1.

Observație: - În cazul în care căsătoria părinților a fost încheiată în străinătate și nu a fost transcrisă / înscrisă în registrele de stare civila române, se procedează la înscrierea / înscrierea certificatelor în registrele de stare civilă românească; naşterea copilului se înregistrează după transcrierea / înscrierea căsătoriei părinților;
- dacă părinții nu se înțeleg cu privire la numele și prenumele copilului, instanța de tutelă stabilește numele de familie și / sau prenumele, după caz;
- În situația în care declarantul este cetățean străin, necunoscător al limbii române ori persoană cu handicap auditiv sau decedat, la depunerea documentelor necesare înregistrării nașterii se va folosi interpret autorizat.

B. Înregistrarea adopției. Competența aparține structurii de stare civilă din cadrul SPCLEP sau, după caz, ofițerului civil stare din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale într-o rază care se află domiciliul adoptivului sau al unui sediu al instituției de ocrotire în îngrijirea căreia se găsește adoptatul. În cazul în care adoptul este cetățean român cu domiciliul în străinătate, noul act de naștere se va întocmi de către Direcția de

stare civilă a Sectorului 1. Actele necesare: hotărârea judecătorească definitivă, în copie legalizată de instanța care a pronunțat-o, certificatul de naștere în originalul adoptatului, certificatul de căsătorie și de naștere a adoptatorilor, în original și fotocopie, acte de identitate, în original și fotocopie (adoptatori și adoptat, dacă este cazul)

C. În cazul în care nașterea mamei nu este înregistrată în registrele de stare civilă , pentru întocmirea actului de naștere al copilului se prezintă următoarele documente:
a) declarația scrisă a uneia dintre persoanele prevăzute la art. 16 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19 ^ 1 sau anexa nr. 19 ^ 2, după caz;   
b) proces-verbal privind identitatea declarată de mamă, semnat de reprezentantul DGASPC, de reprezentantul poliției și de cel al unității sanitare;   
c) certificatul medical constatator al nașterii;  
d) de actul al declarantului identitate;
e) declarația tatălui de recunoaștere a copilului, după caz, din care să rezulte și numele familiei pe care copilul dobândește, la care se anexează acordul mamei în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 41.

© 2024 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă