Acte necesare Serviciul Stare Civilă

Documentele necesare în vederea depunerii cererii de divorț prin acordul soților pe cale administrativă

1. Pentru soții -cetățeni români
- cerere tip - divorț - se completează cu MAJUSCULE (LITERE DE TIPAR) şi se tipăreşte obligatoriu față-verso
- certificatele de naștere ale soților, în original și fotocopie;
- certificatul de casatorie, în original (acesta se reține la dosar) și fotocopie;
- documentele cu care se face dovada identității, în original și fotocopie (trebuie să fie valabile atât la data depunerii dosarului, cât și la data eliberării certificatului de divorț);
- cerere tip  - declarația autentificată în fața ofiterului de stare civică în situația în care ultima locuință comună nu este aceeași cu domiciliul sau reședința ambilor soți înscriși în actele de identitate - se completează cu MAJUSCULE (LITERE DE TIPAR) şi se tipăreşte obligatoriu față-verso;
- în cazul persoanelor supușite, depunerea cererii de divorț se face în prezența unui interpret, se încheie un proces -verbal în acest sens;
- dovada dezfacerii căsătoriei anterioare după caz
- Dosar (cutie) cu șină
În cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, dovada identității se face cu pașaportul (trebuie să fie valabil și la data depunerii dosarului, dar și la data eliberării certificatului de divorț
- Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă este de 500 lei.
Taxa poate fi achitată în contul IBAN: RO70TREZ70221180250XXXXX, cod fiscal: 13811802, beneficiar:
Direcția Venituri Buget Sectorul Local 2. MODALITATILE DE PLATA SUNT URMĂTOARELE: - PRIN BANCA CU ORDIN DE PLATA, PRIN INTERMEDIUL CARDULUI BANCAR LA SEDIILE DIRECȚIEI VENITURI BUGET SECTOR LOCAL 2 DIN BLD GARII OBOR NR 10-14 ȘI PRIN INTERMEDIUL OFICIILOR POSTALE CN POSTA ROMANA COD DEBIT 226)
Notă:
Cererea de divorț pe cale administrativă se face în scris, se depune și se semnează PERSONAL la ambii soți, în fața ofițerului stare civilă de la Primăria care se află în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuință comună a soților;
2. Pentru cetățeanul străin
- cerere tip - divorț - se completează cu MAJUSCULE (LITERE DE TIPAR) şi se tipăreşte obligatoriu față-verso
- certificatul de naștere, original, cu apostilă / supralegalizat, după caz, fotocopie și traducerea legalizată
- certificatul de căsătorie, original și fotocopie;
- documentul cu care se face dovada identității (valabil atât la data depunerii, cât și la data eliberării certificatului de divorț);
1. pentru cetățenii Uniunii Europene sau Spațiului Economic European
- documentul de identitate sau pașaportul emis de statul însuși;
2. pentru apatrizi
- pașaport emis în baza Convenției privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoțită de permisul de ședere temporar sau permanent, după caz;
3. pentru cetățenii străini din statele terțe
- pașaportul emis de statul al cărui cetățeni sunt, în care să se aplice viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii cât și la data eliberării certificatului de divorț;
4. pentru cetățenii străini căruia i sa acordat o formă de protecție în România
- document de călătorie emis în baza Convenției de la Geneva din 1951 sau, după caz, document de călătorie pentru străinii care au obținut protecție subsidiară-protecție umanitară condiționată;
5. pentru cetățenii străini solicitanți de azil în România
- pașaport emis de statul al cărui cetățeni sunt, însoțit de documentul temporar de identitate;
- în cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorț se face în prezența unui translator autorizat, se încheie un proces -verbal în acest sens;
- cerere tip - declarația autentificată în fața ofiterului de stare civică în situația în care ultima locuință comună nu este aceeași cu domiciliul sau reședința ambilor soți înscriși în actele de identitate - se completează cu MAJUSCULE (LITERE DE TIPAR) şi se tipăreşte obligatoriu față-verso;
Documente necesare pentru obținerea duplicatului certificatului de divorț:
- cerere tip - eliberare a duplicatului certificatului de divorț formulat de unul dintre foștii soți, personal - se completează cu MAJUSCULE (LITERE DE TIPAR) şi se tipăreşte obligatoriu față-verso;
- documentul de identitate în original și fotocopie;
6. Renunţare divorţ administrativ
- cerere tip - renunţare divorţ administrativ - se completează cu MAJUSCULE (LITERE DE TIPAR) şi se tipăreşte obligatoriu față-verso
după caz:
Procură specială autentificată de un notar public, în cazul în care este dată la un notar în străinătate, procuratura trebuie apostrotizată sau după caz ​​supralegalizată) ori dată la Ambasada / Consulatul României din țara respectivă (în acest caz nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea) și actul de identitate al mandatarului, în cazul în care persoana îndreptățită nu poate prezenta personal la Serviciul de Stare Civilă.
 

 

© 2021 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă