Acte necesare Serviciul de Stare Civilă

Transcrierea certificatului de căsătorie

Cererea de transcriere a certificatului de căsătorie se adresează primarului localității, în raza căreia se află domiciliul soțul cetățean român, însoțită de:
- certificatul (sau extrasul) de căsătorie eliberat inițial de autoritățile competente apostilate sau supralegalizate și xerocopie a originalului;
- traducerea certificatului de căsătorie în limba română și legalizarea lui la un notar public (dacă traducerea este făcută la un notar în străinătate trebuie să fie apostilată sau supralegalizată);
- xerocopie după certificatul de naștere al soțului cetățean român și originalul,
(xerocopii după actele de identitate ale soților, persoanei împuternicite, în termen de valabilitate și originalele (CI sau pașaport cu domiciliul în străinătate),
- dovada cetățeniei române și a ultimului domiciliu din România pentru cetățenii români cu dom. în străinătate,
- declarația notarială, din partea soților cetățeni români, privind numele purtat după căsătorie, în situația în care în certificatul procurat din străinătate nu se face referire la numele soților după căsătorie (dacă declarația este făcută la un notar în străinătate trebuie să fie apostilată sau supralegalizată .
- declarația notarială (apostilată sau supralegalizată și tradusă) din partea ambilor soți din care să rezulte că soții nu mai au căsătorii anterioare nedesfăcute (pentru Emiratele Arabe Unite, Iordania, Turcia, Liban, Egipt, Africa de Sud, Sri Lanka, Senegal, Indonezia , Sudan, India, Bangladesh, Maldive, Maroc, Arabia Saudită, Tunisia, Iran)
- procură specială în original, apostilat sau supralegalizată (pentru depunerea dosarului de transcriere și ridicarea certificatului de căsătorie românesc transcris) și traducere legalizată, (apostilată sau supralegalizată) în cazul în care sunt făcute la un notar în străinătate, dacă cererea se depune prin împuternicit .
- declarația notarială (dacă se depune prin procură) din partea solicitantului din care să reiasă că nu am solicitat transcrierea / înscrierea certificatului (dacă declarația este făcută în străinătate trebuie să fie apostilată sau supralegalizată, tradusă și legalizată)
- dovada regimului matrimonial ales de soți și a legii aplicabile (în cazul în care se încheie după 1 octombrie 2011) - dovada de desfacere a căsătoriei anterioare (dacă este cazul) - orice înscris în documentele necesare pentru transcrierea
- dovada regimului matrimonial (pt. căsătorii încheiate după data de 01.10.2011) și legea aplicabilă (declarația notarială)
- dosar cu șină
NU ESTE PREMISĂ DOSARE CU NECONCORDANȚE SAU INCOMPLETE
Notă:
a) Documentele eliberate de instituțiile statelor semnatare ale Convenției de la Haga din 05.10.1961 se apostilează;
b) Documentele eliberate de statele cu care România încheie tratate / convenții / acorduri de asistență judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;
c) Documentele care nu se regăsesc în una din situațiile prevăzute anterior, se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 72 alin. 6 din Metodologia privind aplicarea unitară a dispozițiilor privind materia civilă, aprobată prin HG nr. 64 / 02.03.2011, coroborat cu prevederile art. 1093 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu procedura stabilită de statul de origine, stampila misiunii diplomatice a României din statul de origine sau a unei diplomații diplomatice a statului de origine, stampilarea procedurii de emitere a actului, din România; ștampila Ministerului Afacerilor Externe din România - Direcția Relații Consulare, cu sediul în Aleea Alexandru nr. 24, sectorul 1.
 

 

© 2020 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă