Acte necesare Serviciul de Stare Civilă

Transcrierea certificatului de deces

Cererea de transcriere a certificatului de deces se adresează primarului localității în raza căreia a avut domiciliul persoana decedată sau solicitantul însoțită de:
- certificatul de deces original eliberat de autoritățile competente apostilate sau supralegalizate și xerocopie a originalului;
- traducerea certificatului de deces în limba română și legalizarea lui la un notar public (dacă traducerea este făcută la un notar în străinătate trebuie să fie apostilată sau supralegalizată);
- xerocopie după certificatul de naștere și de căsătorie al persoanei decedate,
- xerocopii după actele de identitate ale persoanei decedate, solicitantului și persoanei împuternicite, în termen de valabilitate și originalele (CI sau pașaport cu domiciliul în străinătate),
- dovada cetățeniei române și a ultimului domiciliu din România pentru cetățenii români cu dom. în străinătate,
- procură specială în original, apostilat sau supralegalizată (pentru depunerea dosarului de transcriere și a ridicării certificatului de deces românesc transcris) și a legalizării, (apostilat sau supralegalizată) în cazul în care sunt făcute la un notar în străinătate, dacă cererea se depune prin împuternicit .
- declarația notarială (dacă se depune prin procură) din partea solicitantului din care să reiasă că nu am solicitat transcrierea / înscrierea certificatului (dacă declarația este făcută în străinătate trebuie să fie apostilată sau supralegalizată, tradusă și legalizată)
- orice alte documente necesare transcrierii
- dosar cu sina
NU ESTE PREMISĂ DOSARE CU NECONCORDANȚE SAU INCOMPLETE
Notă:
a) Documentele eliberate de instituțiile statelor semnatare ale Convenției de la Haga din 05.10.1961 se apostilează;
b) Documentele eliberate de statele cu care România încheie tratate / convenții / acorduri de asistență judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;
c) Documentele care nu se regăsesc în una din situațiile prevăzute anterior, se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 72 alin. 6 din Metodologia privind aplicarea unitară a dispozițiilor privind materia civilă, aprobată prin HG nr. 64 / 02.03.2011, coroborat cu prevederile art. 1093 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu procedura stabilită de statul de origine, stampila misiunii diplomatice a României din statul de origine sau a unei diplomații diplomatice a statului de origine, stampilarea procedurii de emitere a actului, din România; ștampila Ministerului Afacerilor Externe din România - Direcția Relații Consulare, cu sediul în Aleea Alexandru nr. 24, sectorul 1.
 

 

© 2020 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă