Acte necesare Serviciul de Stare Civilă

Înregistrarea tardivă a copiilor cu vârsta de până la 14 ani

După încheierea termenului de 30 de zile, întocmirea actului de naștere se efectuează la cererea scrisă a declarantului (anexa 19 ^ 5), cu aprobarea unității administrativ-teritoriale teritoriale în care sa produs evenimentul, precum și cu avizul conform SPCJEP sau, după caz, al DGEPMB

 1. Certificatul medical constatator al nașterii; (original)
 2. Cererea scrisă a declarantului
 3. Actul de identitate al mamei; (original și fotocopie)
 4. Actul de identitate al declarantului; (original și fotocopie)
 5. Certificatul de căsătorie al părinților copilului dacă aceștia sunt căsătoriți; (original și fotocopie)
 6. Certificatul de naștere al mamei / tatălui în cazul în care nu sunt căsătoriți; (original și fotocopie)
 7. Declarația de recunoaștere a unui copil născut în afara căsătoriei. Tatăl minor poate recunoaște singur pe copilul său dacă face dovada discernământului la momentul recunoașterii, prin efectuarea expertizei psihiatrice.
  și după caz:
 8. Declarația cu privire la nume semnat de ambii părinți  în fața ofițerului de stare civilă sau de un notar , în cazul în care aceștia sunt căsătoriţi, dar au nume diferite de familie;
 9. Declarația ambilor părinți cu privire la prenume atunci când au ales altul decât cel trecut în certificatul de constatare a nașterii;
 10. Declarația de domiciliu privind domiciliul copilului, în cazul în care părinții au domiciliul diferit.   

În cazul în care unul dintre părinți sau ambii sunt cetățeni străini sau apatrizi, sunt necesare documentele menționate mai sus, precum și următoarele:
  

a) pașaportul părintelui cetățean străin sau apatrid / părinților cetățenilor străini sau apatrizi; - (original și fotocopie)

b) actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ai Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene (original și fotocopie) sau

c) documentul de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, în original și în fotocopie . În cazul cetățenilor străini sau al apatrizilor ale căror acte de identitate / călătorie nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin, se solicită traducerea legalizată a dosarului care conține datele de identificare ale persoanei; dacă din documentele străine prezentate nu rezultă în mod distinct îngrijirea este numele și prenumele se solicită declarația notarială a titularului în acest sens;
d) certificatul de căsătorie al părinților copilului, înregistrat în registrele de stare civilă române, dacă unul dintre părinți este cetățean roman ( original și fotocopie);dacă ambii părinți sunt cetățeni străini, prezintă certificatul de căsătorie, în original, precum și traducerea legalizată a acestuia, apostilate / supralegalizate;

În cazul în care ambii părinți au vârsta sub 14 ani este necesar:

 • Certificatul medical constatator al nașterii (original)
 • certificatul de naștere al mamei (original și fotocopie)
 • actul de identitate al reprezentantului juridic al acesteia sau al declarantului; (original și fotocopie)

În cazul în care mama copilului are vârsta sub 14 ani , tatăl nu recunoaște copilul, sunt necesare:

 • Certificatul medical constatator al nașterii (original)
 • certificatul de naștere al mamei; (original și fotocopie)
 • actul de identitate al reprezentantului juridic al mamei sau al declarantului; (original și fotocopie)

În cazul în care înregistrarea nașterii este solicitată de reprezentantul DGASPC sau de cel al SPAS:
a) certificatul medical constatator al nașterii și, în lipsa acestuia, expertiza medico-legală (original)
b) raportul de anchetă socială 
c) delegația

În cazul în care nașterea mamei nu este înregistrată în registrele de stare civilă , pentru prezentarea actului de naștere al copilului se prezintă următoarele documente:
a) declarația scrisă a uneia dintre persoanele prevăzute la art. 16 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19 ^ 1 sau anexa nr. 19 ^ 2, după caz;  
b) proces verbal privind identitatea declarată de mamă, semnat de reprezentantul DGASPC, de reprezentantul poliției și de cel al unității sanitare;  
c) certificatul medical constatator al nașterii;  
d) actul de identitate al declarantului (original și fotocopie)
e) declarația tatălui de recunoaștere a copilului, după caz, din care să rezulte și numele familiei pe care copilul dobândește, la care se anexează acordul mamei în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 41.

(1)  Dacă nașterea s-a produs în străinătate și nu a fost înregistrată la autoritățile locale / diplomația diplomatică sau oficiul consular al României sau a fost înregistrată cu date nereale cu privire la  identitatea părinților , în baza certificatului medicale constatator al nașterii eliberat de autoritățile medicale străine sau, după caz, în baza certificatului de naștere, legalizat, după ce DEPABD verifică, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe - Departamentul consular, denumit în continuare MAE - DCons., dacă nașterea nu a fost înregistrată sau, dupa caz, datele de ingrijire au fost inregistrate in strainatate.

(2) În cazul în care, după efectuarea verificărilor, sa stabilit că nașterea a fost înregistrată corect în străinătate, se efectuează procedura privind transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate.

(3) În cazul în care, în urma verificărilor sa constatat că nașterea a fost înregistrată cu date nereale, ofițerul de stare civică stabilește în ce constă diferența dintre datele înregistrate în actul înregistrat și datele efective de identificare a părinților copilului, pe baza documentelor și declarațiile persoanelor care pot da relații, inclusiv ale părinților copilului, date în fața ofițerului de stare civilă sau notarului public.

© 2020 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă