Acte necesare Serviciul de Stare Civilă

Transcriere naştere cu certificat de dobândire a cetăţeniei române

Cererea de transcriere a  certificatului de naștere  se adresează primarului localității în raza căreia sunt domiciliul titularul actului 

- certificatul (sau extrasul) de naștere original eliberat de autoritățile competente apostilate sau supralegalizate și fotocopie a originalului; 

- traducerea certificatului de naștere în limba română și legalizarea acestuia la un notar public (dacă traducerea este făcută la un notar în străinătate trebuie să fie apostilată sau supralegalizată); 

- fotocopii după actele de identitate ale titularului (permis de ședere și pașaport) și persoana împuternicită în termen de valabilitate și originalele,

- certificatul de dobândire a cetățeniei române original și fotocopie, 

- pentru procură specială / apostilată sau suprelegalizată (pentru transcrierea certificatului de naștere și ridicarea certificatului de naștere românesc transcris) în original și traducere legalizată, în cazul în care este dată la notar în străinătate, dacă cererea este depusă prin împuternicit, 

- declarația notarială (dacă este depusă prin procură) din partea solicitantului din care să reiasă că nu am mai solicitat transcrierea / înscrierea certificatului (dacă declarația este făcută în străinătate trebuie să fie apostilată sau supralegalizată, tradusă și legalizată) (dacă este cazul) - orice alte documente necesare transcrierii 

dosar cu sina

NU SUNT PERMISE DOSARE CU NECONCORDANȚE SAU INCOMPLETE

Notă:

a) Documentele eliberate de instituțiile statelor semnatare ale Convenției de la Haga din 05.10.1961 se apostilează;

b) Documentele eliberate de statele cu care România încheie tratate / convenții / acorduri de asistență judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;

c) Documentele care nu se regăsesc în una din situațiile prevăzute anterior, se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 72 alin. 6 din Metodologia privind aplicarea unitară a dispozițiilor privind materia civilă, aprobată prin HG nr. 64 / 02.03.2011, coroborat cu prevederile art. 1093 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu procedura stabilită de statul de origine, stampila misiunii diplomatice a României din statul de origine sau a unei diplomații diplomatice a statului de origine, stampilarea procedurii de emitere a actului, din România; ștampila Ministerului Afacerilor Externe din România - Direcția Relații Consulare, cu sediul în Aleea Alexandru nr. 24, sectorul 1. 

 

© 2020 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă