Acte necesare Serviciul Stare Civilă

ANEXA nr. 24 - Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale

 

ACTE NECESARE pentru eliberarea ”Sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale” - Anexa nr. 24 la Ordinul Ministrului Finanţelor Publice şi Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 2052/bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale

  1. Cerere tip se completează cu MAJUSCULE (LITERE DE TIPAR);
  2. Certificat de deces pentru persoana decedată după care se face succesiunea;
  3. Certificat de atestare fiscală – original, eliberat de Direcţia Taxe şi Impozite Locale Sector 2 sau unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află amplasat imobilul, după caz,  pe numele defunctului;
  4. Certificat de naştere și de căsătorie pentru soţia supravieţuitoare/soţul supravieţuitor, sau sentinţa judecătorească prin care s-a pronunţat desfacerea căsătoriei (divorţul) în cazul în care aceştia se recăsătoresc;
  5. Certificat de naştere și de căsătorie (în cazul schimbării numelui) pentru moştenitori;
  6. Actul de identitate pentru toți moștenitorii;
  7. Titlul de proprietate în situaţia în care obiectul succesiunii se referă la un teren atribuit potrivit legilor fondului funciar;
  8. Orice alte acte care dovedesc proprietatea asupra bunurilor deţinute de persoana decedată după care urmează a se dezbate succesiunea (contract vânzare - cumpărare/construire, proces verbal de predare-primire a locuinţei; contract de împrumut şi adeverinţa de achitare integral, testament etc.

Actele doveditoare, cu excepția Certificatului de atestare fiscală, se prezintă în original.

Verificarea documentelor şi eliberarea Anexei  nr. 24 se realizează în termen de cel mult  30 de zile de la înregistrare.

NOTĂ: Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale - Anexa nr. 24 se eliberează o singură data la cererea moştenitorilor (succesibililor) prezumtivi ai defunctului.
Persoană îndreptățită să solicite eliberarea Sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale - Anexa nr. 24 este persoana care face dovada scrisă că are vocație succesorală (este una din prezumtivii moștenitori legali sau testamentarii) a defunctului-autor al succesiunii.

Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale este documentul administrativ necesar în procedura dezbaterii succesorale care se desfășoară exclusiv în fața notarului public competent sau a instanței judecătorești în a cărei raza teritorială a avut ultimul domiciliu defunctul. Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale - Anexa nr. 24 nu atestă calitatea de moştenitor și nici dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile sau imobile deținute de defunct.

Documentele se depun personal, de către unul din prezumtivii moştenitori sau prin împuternicit, cu procură notarială.

© 2024 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă