Acte necesare Serviciul Evidența Persoanelor

Eliberarea actului de identitate la: expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

          Documente necesare:

  • cererea tip pentru eliberarea actului de identitate;
  • actul de identitate;
  • certificatul de naştere, original şi copie;
  • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
  • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie;
  • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
  • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.  vezi TAXELE

 În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

© 2021 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă