Acte necesare Serviciul Stare Civilă

Documente necesare în vederea depunerii cererii de schimbare de nume pe cale administrativă

Cererea se adresează primarului localității de domiciliu a solicitantului; pentru cetățenii români domiciliați în străinătate cererea se depune la primăria ultimei domiciliu a avut în România, iar pentru cei care nu au avut niciodată domiciliu în România, cererea se adresează Primarului Sectorului 1.
Cererea de schimbare a numelui poate fi depusă personal, prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocațială și va cuprinde următoarele documente:
- cerere tip - se completează cu MAJUSCULE (LITERE DE TIPAR) şi se tipăreşte obligatoriu față-verso
   - cerere tip - înscriere mențiune ortografiere;
   - cerere tip - înscriere mențiune schimbare nume;
   - cerere tip - schimbare nume;
   - cerere tip - Monitorul Oficial în care a fost făcută solicitarea de schimbare a numelui (cererea tip pentru publicare este avizată de primăria de domiciliu);
- certificatele de stare civilă originală și copii xerox (naștere, căsătorie, copii minori, după caz);
- cazier fiscal valabil 30 de zile, emis de Direcția Generală de Finanțe Publice a Municipiului București; cetățenii români cu domiciliul în străinătate vor prezenta în fața cazierului fiscal o declarație pe proprie răspundere, autentificată, din care rezultă că nu au datorii față de statul român și nu sunt înregistrate în cazierul fiscal;
- cazier judiciar(6 luni de la emitere);
- hotărârea de divorț, în copie legalizată, definitivă și irevocabilă, în cazul în care se solicită schimbarea numelui după divorț;
- consimțământul celuilalt soț /părinte în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei, respectiv al copilului minor, autentificat la notarul public;
- orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.
 

Atenţie! Împuternicirea avocaţială este valabilă doar pentru înscrierea menţiunii corespunzătoare pe actul de stare civilă; în vederea emiterii noului certificat, urmare modificării intervenite în statutul civil, este necesar să se prezinte o procură specială.
Cererea de schimbare de nume se depune după împlinirea termenului de 30 de zile de la data publicării în monitorul oficial.
Vechile certificate de stare civilă se vor preda în vederea anulării.

 

 

© 2021 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă